شعب بانک صادرات شیراز

0 338
نام شعبه تلفن آدرس
شیراز ۲۲۲۲۰۸۹-۲۲۲۷۹۰۱-۲۲۲۸۰۱۵ خیابان کریمخان زندجنب مسجدوکیل پاساژ پارس
توحید ۲۳۳۹۱۹۹-۲۳۴۴۳۷۶-۲۳۴۴۳۷۷-۲۲۴۴۳۷۸ خیابان توحید(داریوش سابق)
شهید مطهری ۶۲۸۴۰۸۱-۶۲۸۷۷۴۱ میدان نمازی درمانگاه شهیدمطهر
قاآنی کهنه ۷۳۹۹۶۰۰-۷۳۸۱۰۵۰-۷۳۸۲۰۱۰ شیراز دروازه کازرون خیابان قاآنی شمالی
احمدی ۲۲۲۲۳۷۷-۲۲۴۳۰۵۲-۲۲۴۳۰۵۳ روبروی شاهچراغ فلکه احمدی جنب مسجدنو
بوستان ۲۲۴۱۶۵۳-۲۲۲۷۰۳۴ دروازه اصفهان اول خیابان کشاورز
شهید دستغیب ۲۲۲۴۶۱۳-۲۲۴۷۰۹۵ گودعربان
اصلاح نژاد -۲۳۳۰۹۰۴۲۳۰۵۸۰۹ – ۲۳۳۹۳۲۶ خیابان شهید بهشتی (خ نادر) چهارراه اصلاح نژاد
چهارراه مشیر نو ۲۳۳۸۰۲۰ – ۲۳۳۶۳۰۷ خیابان سی متری چهارراه مشیرنو
فلکه قصردشت ۶۲۶۴۵۰۶ -۶۲۷۷۲۹۱ فلکه قصرالدشت
مرکز پیاده ۲۲۸۳۴۷۷-۲۲۷۳۳۲۹-۲۲۷۳۳۲۸-۲۲۸۳۰۸۱ بلوار امام خمینی روبرو پادگان مرکزی پیاده
دروازه سعدی ۲۲۴۹۱۰۴-۲۲۲۰۰۲۰ دروازه سعدی – جنب بازارچه فیل
میدان آرامگاه سعدی ۷۳۰۳۸۰۷ میدان آرامگاه سعدی (شهرک سعدی )-اول خیابان نارنجستان
آستانه ۲۲۲۱۰۳۱ شیراز فلکه آستانه
شاهزاده قاسم ۷۳۸۱۰۸۸-۷۳۹۷۳۵۹-۷۳۸۲۸۴۵ فلکه شاهزاده قاسم
خیابان کارگر ۷۳۹۱۶۱۱-۷۳۸۱۰۹۵-۷۳۹۹۰۰۴-۷۳۹۱۰۰۹ خیابان گلکوب
چهارراه شکوفه ۲۳۰۰۵۶۷-۲۳۰۸۸۱۸ خیابان وصال کهنه(شمالی )
شهید بهشتی ۸۲۰۲۲۱۳ – ۸۳۰۸۸۵۲-۸۲۱۱۲۷۶ فلکه شهید بهشتی
میدان غدیر ۲۲۴۱۶۵۰-۲۲۲۴۸۲۳ میدان غدیر
چهارراه پیروزی ۲۲۲۲۰۶۰ چهارراه پیروزی
فخرآباد ۸۲۰۵۱۰۱-۸۲۰۵۱۰۲ خیابان فخرآباد
کشاورزی ۲۲۲۰۰۸۳ – ۲۲۲۰۰۸۴ – ۲۲۲۲۰۸۲-۲۲۲۴۲۲۷ خیابان تخت کوچه کشاورزی جنب باسکول
خیابان فردوسی ۲۲۲۲۱۰۱-۲۲۴۸۱۲۱ خیابان فردوسی نرسیده به سه راه پل حر
بلوار شهید رجایی ۶۳۰۳۵۰۵ – ۶۳۰۲۶۲۱ اول فرهنگ شهر
زند شیراز ۲۳۳۸۰۶۹ – ۲۳۳۶۹۱۵ شیراز خیابان زند ساختمان مرکزی
خیابان انقلاب ۲۳۳۱۰۶۶-۲۳۳۷۴۹۴ خیابان انقلاب-بعد از خیابان معدل سمت راست
چهارراه هفت تنان ۲۲۸۴۸۵۵ – ۲۲۸۸۱۰۰ چهار راه هفت تنان
پل حر ۲۲۹۷۲۸۷-۲۲۷۰۷۲۲-۲۲۹۲۵۳۸-۲۲۹۱۴۷۱ خیابان حر روبرو فروشگاه فرهنگیان
بلوار امام خمینی ۲۲۹۲۵۳۸-۲۲۷۰۷۲۲ شیراز بلوار امام خمینی – روبروی پارک آزادی
ترمینال ۸۲۳۷۵۱۰-۸۳۳۱۷۲۰-۸۳۳۱۷۱۹-۷۳۳۱۷۱۸ بلوار امیرکبیر
عفیف آباد ۶۲۶۵۹۵۸ – ۶۲۸۱۷۱۳ خیابان عفیف آباد
چهار راه حافظیه ۲۲۸۳۴۷۶-۲۲۸۵۰۰۷-۲۲۸۵۰۰۹ چهار راه حافظیه – جنب داروخانه پاسارگاد
بلوار گلستان ۷۳۱۹۰۳۰۷۳۱۷۶۰۲-۷۳۱۷۶۰۱ خیابان گلستان
چهارراه سیمتری ۲۳۰۷۲۳۰ – ۲۳۰۵۰۵۳-۲۲۹۱۴۷۱ چهار راه سیمتری سینماسعدی اول قصرالدشت
چهارراه خیرات ۲۳۳۹۱۰۳-۲۳۰۱۰۳۱ چهارراه خیرات
بیست و دو بهمن ۲۲۴۴۳۸۰-۲۲۴۰۰۴۶-۲۲۲۰۳۳۰ خیابان بیست و دو بهمن
یخسازی ۲۳۰۸۵۸۹-۲۳۵۲۹۰۲ خیابان قصرالدشت نرسیده به چهار راه ملاصدرا
بلوار میرزای شیرازی ۶۲۴۴۲۵۴-۶۲۳۸۹۹۵ شیراز پل معالی آباد بلوار میرزای شیرازی
پانزده خرداد ۲۳۳۷۰۳۰-۲۳۰۷۰۲۳ چهارراه پانزده خرداد روبرو پمپ بنزین
فضل آباد ۷۲۶۳۰۷۰ بلوارمدرس نبش خیابان فضل آ باد
بلوار استقلال ۸۳۰۲۴۶۲ بلواراستقلال
خیابان سعدی ۲۲۴۰۰۳۰-۲۲۲۲۵۶۱ خیابان سعدی
جاده بوشهر ۸۲۳۵۷۱۰ – ۸۲۳۵۷۰۹ شیراز اول جاده بوشهر چهار راه ریشمک
خیابان زینبیه ۷۲۷۴۵۰۶-۷۳۵۱۵۳۱ خیابان زینبیه دروازه قصابخانه
نصیرالملک ۲۲۲۱۰۹۴ گودعربان جنب ارامگاه شیخ روزبهان
خیابان جنت ۷۳۹۶۶۷۶-۷۳۸۳۸۰۹-۷۳۸۲۴۱۱-۷۳۸۲۰۷۱ خیابان جنت (شیشه گری سابق )
قاآنی نو ۸۳۰۴۰۰۸ خیابان قاآنی نو- جنب مسجدالنبی
میدان تره بار ۷۲۰۶۰۸۱-۷۲۱۴۰۰۱-۷۲۱۴۰۰۲-۷۲۱۴۰۰۳-۷۲۱۴۰۰۴-۷۲۱۴۰۰۵-۷۲۱۴۰۰۶ شیراز – مقابل میدان تره بار
حضرتی ۷۳۹۲۰۰۰-۷۳۹۳۷۳۵-۷۳۹۱۶۴۵ خیابان حضرتی -روبروی مسجد آقاقاسم
بهزیستی ۷۲۶۳۳۶۸ کوی زهرا جنب سازمان بهزیستی
شاهدائی ۷۳۸۲۰۸۸-۷۳۹۷۰۰۵-۷۳۸۷۰۷۵ بلوار سیبویه-دروازه شاهدائی
انتهای قدمگاه ۸۲۱۰۲۶۸-۸۳۰۲۹۰۰-۸۳۰۲۹۰۱ انتها خیابان قدمگاه چهارراه سیاحتگر
سه راه بهار ۸۲۱۱۳۱۲ – ۸۲۱۲۸۶۱ سه راه بهار اول خیابان شمسی
چهارراه گمرک ۲۳۳۷۲۳۰-۲۳۳۵۲۸۱ خیابان انقلاب (نادر) چهارراه گمرک – ابتدای خیابان مشیر کهنه
انوری ۲۳۳۵۴۲۴-۲۳۰۶۳۲۶ شیراز خیابان زند-خیابان انوری
شهید فقیه ۲۳۵۱۶۴۹-۲۳۴۱۰۴۰-۲۳۴۱۰۳۹ روبروی بیمارستان سعدی ابتدای خیابان صورتگر
چهارراه مشیر ۲۳۵۸۸۲۷ چهار راه مشیر اول خیابان قاانی شمالی-جنب پاساژ بهار
هجرت ۲۲۸۶۸۶۱-۲۲۷۲۶۳۰-۲۲۸۲۶۳۱ بلوارهجرت
شهید کاراندیش ۷۳۱۷۹۴۶۷۳۲۵۲۰۹-۷۳۲۵۲۰۸-۷۳۰۶۰۳۰ جنب درب ترمینال شهیدکاراندیش
میدان عدالت ۸۲۰۵۸۱۰-۸۳۰۹۰۷۷-۸۲۰۰۱۴۱ بلوارعدالت فلکه چهارراه زندان(میدان عدالت )
بلوار عدالت ۸۳۴۰۳۷۶ شیرازخیابان عدالت-نرسیده به ایستگاه اتوبوس سمت راست
بلوارمدرس ۷۲۰۹۲۹۵-۷۲۲۷۴۰۰ بلوارمدرس درب دوم پایگاه
بلوارنصر ۷۳۱۶۲۴۵ -۷۳۲۴۲۳۴ شیراز – بلوارنصر -ریاستی اول
چهاراه مطهری ۶۲۷۵۸۷۲ – ۶۲۷۵۸۷۳ شیراز- خیابان قصرالدشت – چهارراه مطهری
میدان ولیعصر ۷۲۶۳۲۵۸ – ۷۲۶۳۸۹۵-۷۲۵۲۱۸۹-۷۳۵۰۹۵۱ میدان ولیعصر ابتدا مدرس
شهیدباهنرشمالی ۸۲۰۷۱۱۰ شیراز خیابان باهنرشمالی
مدرس شمالی ۲۲۲۱۴۹۱ لارشهرقدیم خیابان مدرس شمالی
پانصددستگاه ۸۲۴۸۶۵۰-۸۴۰۵۱۰۹-۸۴۰۵۱۱۰ شیراز پانصد دستگاه ایستگاه دو
امیرکبیر ۸۲۰۰۱۴۲-۸۳۱۳۴۱۸-۸۳۱۳۴۱۷ شیراز خیابان جاده بوشهر بالاتر از شرکت نفت روبرو یخسازی
ملاصدرا ۲۳۳۳۶۴۴-۲۳۳۲۲۳۲ شیراز-خیابان ملاصدرا نبش اردیبهشت
بلوار چمران ۶۲۸۳۴۸۱ شیراز – بلوار شهید چمران
بولوار رحمت ۷۲۹۴۰۴۹ بولواررحمت نرسیده به میدان کوزه گری
بلوار معالی آباد ۶۲۳۸۴۱۸-۶۲۰۶۳۶۰-۶۲۳۵۳۵۱ شیراز-بلوارمعالی اباد-طبقه همکف برج الوند
شهرک گلستان ۶۲۰۲۲۰۱-۶۲۱۷۳۵۳-۶۲۱۷۳۵۲ شهرک گلستان
بلوار پاسداران ۸۳۲۰۷۰۵– ۸۲۲۷۹۴۳
هفت تیر شیراز ۲۳۳۴۶۶۵-۲۳۵۹۷۶۷ بلوار زند روبرو خیابان فلسطین-جنب دفتر هواپیمائ آسمان
بلوار بعثت ۶۲۷۴۰۲۹ بلوار بعثت بعد از چهارراه خلدبرین
بلوار ستارخان ۶۲۹۰۹۶۲-۶۲۹۴۲۱۳-۶۲۹۴۲۱۲-۶۲۹۴۲۱۱ شیراز بلوار ستارخان

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب