مرور برچسب

آخرین اخبار مهران مدیری

آیا مهران مدیری، سیاسی است؟!

هفته نامه صدا - نسرین شریف: مهران مدیری مدام همه را غافلگیر می کند؛ گاهی با سریال هایی که می سازد، گاهی با حرف هایی که می زند. یک بار با نشست مطبوعاتی که برای فیلمش برگزار می کند و زمانی با ژست هایی که مقابل دوربین می گیرد و سیگاری که روشن…
last.today
لیدوما طب