مرور برچسب

بلافاصله نخوابيد

نبایدهای پس از صرف غذا

* سیگار نکشید آزمایش‌ها ثابت کرده‌اند کشیدن یک سیگارپس از صرف غذا از نظر احتمال ابتلاء به سرطان، معادل کشیدن ۱۰ سیگار در مواقع دیگر است. * بلافاصله میوه نخورید خوردن میوه بلافاصله بعداز غذا باعث پرشدن معده از هوا…
last.today
لیدوما طب