شعب مجهز به خودپرداز بانک ملت شیراز

0 283
نام شعبه آدرس تلفن
آزادی میدان آزادی (فلکه گاز) ۲۲۷۱۰۲۳ – ۲۲۹۳۱۸۸ – ۲۲۹۲۵۶۴ -۲۲۹۶۴۳۲
آستانه خیابان  حسینی، خیابان رو به روی آستانه ۷۲۸۸۱۵۰ – ۷۲۸۹۰۷۰ – ۷۲۸۹۱۰۰ – ۷۳۸۱۹۵۱
ارم خیابان آزادی، نبش خیابان ارم ۲۲۹۶۶۷۰ – ۲۲۹۶۰۹۷ – ۲۲۹۶۵۸۹ – ۲۲۹۶۶۷۰
استقلال بولوار استقلال (زرهی)، رو به روی پادگان زرهی ۸۳۰۰۸۹۷ – ۸۳۰۲۳۴۷ – ۸۳۰۷۶۵۳ – ۸۲۰۷۶۵۴ – ۸۲۰۹۰۷۰
بولوار امیرکبیر بولوار امیرکبیر، رو به روی شرکت نفت ۸۳۰۹۹۴۲ – ۸۲۰۲۱۵۳ – ۸۲۱۷۱۴۳ – ۸۲۱۵۱۴۲ – ۸۲۱۵۱۴۱
ایمان شمالی ابتدای خیابان ایمان شمالی، بعد از فلکه قصردشت ۶۳۰۸۱۵۲ – ۶۳۰۳۶۵۵ – ۶۳۱۰۴۰۲ – ۶۳۱۰۴۰۰ – ۶۳۱۰۴۰۱
بازار وکیل جنب بازار وکیل، نبش خیابان مسجد وکیل ۲۲۲۳۹۲۸ – ۲۲۲۸۳۸۱ – ۲۲۲۲۳۹۰ – ۲۲۴۰۷۶۴
بولوار رحمت بولوار رحمت، نرسیده به میدان کوزه گری ۷۲۸۳۳۳۰ – ۷۲۹۰۰۳۵ – ۷۵۰۴۳۹۸ – ۷۵۰۰۰۳۵ – ۷۵۰۳۳۳۰ – ۷۵۱۷۰۴۰ – ۷۵۰۰۰۳۶
صنایع بولوار میرزای شیرازی، ز یرگذر حسین آباد ۶۲۵۴۵۰۰ – ۶۲۵۹۰۰۱ – ۶۲۵۹۰۰۲ – ۶۲۴۹۵۲۴
بولوار گلستان بولوار گلستان، رو به روی داروخانه ۷۳۱۰۲۹۷ – ۷۳۱۸۸۷۰ – ۷۳۱۹۵۸۸ – ۷۳۱۹۵۳۶
بولوار مدرس بولوار مدرس، نبش فضل آباد ۷۲۶۰۲۴۵ – ۷۲۶۲۰۴۶ – ۷۲۶۲۹۵۹ – ۷۲۵۴۸۳۱
میرزای شیرازی بولوار میرزای شیرازی، نبش کوی قدس ۶۲۴۰۴۸۲ – ۶۲۴۹۵۲۵ – ۶۲۵۹۰۰۵ – ۶۲۵۹۰۰۶
بوستان ابتدای بولوار نصر، رو به روی جهانگردی ۷۳۰۵۰۱۱ – ۷۳۰۴۱۲۵ – ۷۳۰۴۰۰۲ – ۷۳۰۴۰۰۸
پردیس زیرگذر قصردشت ۶۲۳۶۶۳۷ – ۶۲۵۳۰۰۸ – ۶۲۳۶۶۳۸ – ۶۲۵۳۰۰۹
جانبازان خیابان جانبازان (پودنک) ۷۲۱۷۱۷۴ – ۷۲۰۱۵۳۶ – ۷۲۱۷۱۷۷
بولوار چمران ابتدای بولوار چمران (ابیوردی) ۶۲۸۶۳۹۱ – ۶۲۶۸۹۲۰ – ۶۲۸۶۳۹۲ – ۶۲۸۶۳۹۳
چهارراه سینماسعدی ابتدای ۳۰ متری سینماسعدی، جنب داروخانه بابک ۲۳۵۰۱۵۸ – ۲۳۵۵۱۰۵ – ۲۳۰۹۵۹۲
چهارراه گمرک خیابان انقلاب، چهارراه گمرک ۲۳۴۱۸۰۰ – ۲۳۴۳۹۱۵ – ۲۳۴۴۳۸۳ – ۲۳۴۳۹۱۶

خیابان انقلاب

خیابان انقلاب (مشیر فاطمی)، بنیاد ۱۵ خرداد

۲۳۰۲۶۹۸ – ۲۳۳۶۶۲۴ – ۲۳۳۳۳۰۴ – ۲۳۵۷۷۷۴
خیابان تختی خیابان تختی، رو به روی باسکول ۲۲۲۰۱۸۲ – ۲۲۲۰۱۸۳ – ۲۲۲۸۲۳۸ – ۲۲۲۷۰۲۲ – ۲۲۲۲۵۱۶
خیابان زند خیابان زند، رو به روی انوری ۲۳۳۹۴۵۲ – ۲۳۳۲۰۵۸ – ۲۳۵۷۵۰۵ – ۲۳۵۱۴۱۸
خیابان سعدی خیابان سعدی ۲۲۲۷۰۸۳ – ۲۲۲۲۳۹۲ – ۲۲۴۳۴۰۰ – ۲۲۴۱۳۳۸
پزشکی خیابان زند، نبش ۲۰ متری سینماسعدی ۲۳۳۰۵۴۵ – ۲۳۳۹۰۸۰ – ۲۳۳۶۴۶۷ – ۲۳۵۸۴۴۶
دروازه کازرون دروازه کازرون، ابتدای خیابان فخرآباد ۸۳۰۷۰۷۸ – ۸۲۰۲۹۹۳ – ۸۲۱۷۸۹۹ – ۸۲۰۵۲۸۴
شهید بهشتی خیابان انقلاب، فلکه فرودگاه ۸۳۰۵۲۹۱ – ۸۳۰۳۳۲۴ – ۸۲۱۶۷۹۷ – ۸۳۰۳۴۵۴
خدادوست میدان ستارخان، بیمارستان دکتر خدادوست ۶۲۷۱۵۵۷ – ۶۲۸۵۰۱۰ – ۶۲۸۶۱۴۱ – ۶۲۷۸۱۹۱
سلمان فارسی بولوار سلمان فارسی، رو به روی بیمه ایران ۷۳۰۹۲۹۹ – ۷۳۰۴۱۴۶ – ۷۳۰۶۸۸۸
سینا فلکه ارتش سوم، به طرف چهارراه تحو لی ۸۲۰۰۵۵۵ – ۸۲۰۰۶۶۶ – ۸۲۱۵۹۵۶ – ۸۲۰۷۵۲۶
شهرک سراج شهرک سراج ۹ – ۸۲۵۴۵۶۷ – ۸۲۵۴۵۱۲
شهرک صدرا شهرک صدرا، بازار زندیه ۶۴۰۲۸۰۹ – ۶۴۰۲۸۰۵
شهرک گلستان شهرک گلستان، حد فاصل میدان اول و دوم ۶۲۱۱۱۲۸ – ۶۲۱۱۱۳۰ -۶۲۱۱۱۲۹ – ۶۲۱۱۱۳۱ – ۶۲۱۱۱۳۲ – ۶۲۱۱۱۳۳
شهید باهنر چهارراه ریشمک، اول باهنر جنوبی ۸۲۲۱۹۹۵ – ۸۲۲۷۵۸۷ – ۸۲۲۷۶۹۶
عادل آباد بولوار عدالت، جنب زندان عادل آباد ۸۲۴۳۷۹۱ – ۸۲۴۳۷۹۳ – ۸۲۴۹۴۷۸ – ۸۲۵۴۵۵۹
عفیف آباد خیابان عفیف آباد ۶۲۶۰۲۰۹ – ۶۲۷۱۲۴۳ – ۶۲۶۸۶۰۰
فلسطین خیابان قصردشت، نبش خیابان فلسطین ۲۳۰۲۶۹۲ – ۲۳۳۶۲۶۲ – ۲۳۳۷۱۱۳ – ۲۳۰۰۴۷۲
قاآنی خیابان  قاآنی کهنه، رو به روی دانشگاه آزاد ۷۳۹۱۷۹۳ – ۷۳۹۴۰۱۱ – ۷۳۸۳۲۵۷ – ۷۳۹۸۷۲۵
قصردشت خیابان قصردشت، رو به روی پوستچی ۲۳۵۱۰۲۵ – ۲۳۳۵۵۵۲ – ۲۳۵۲۰۶۹ – ۲۳۰۷۶۴۶
کوی دانشگاه داخل خوابگاه ارم ۶۲۶۱۰۵۸ – ۶۲۷۲۲۶۸ – ۶۲۹۱۸۱۱ – ۶۲۹۱۸۱۲
شیراز میدان شهدا، رو به روی دادگستری ۲۲۲۷۲۰۳ – ۲۲۲۷۳۰۵ – ۲۲۴۹۱۱۴ – ۲۲۲۳۹۲۹ – ۲۲۲۱۰۸۲
معالی آباد معالی آباد، رو به روی پاسارگاد ۶۲۵۴۴۰۰ – ۶۲۷۷۶۷۷ – ۶۲۵۴۴۰۱ – ۶۲۵۴۴۰۲ – ۶۲۳۲۲۳۹ – ۹۲۳۲۲۳۸
ملاصدرا خیابان  ملاصدرا ۶۲۶۲۵۰۶ – ۶۲۷۰۰۴۲ – ۶۲۸۶۱۱۰ – ۶۲۶۳۰۹۸ – ۶۲۶۷۰۴۰
میدان آب اری میدان آبیاری ۸۳۰۵۵۱۶ – ۸۲۰۴۴۶۴ – ۸۲۱۱۰۹۸ – ۸۲۱۵۵۸۱
میدان احسان میدان احسان ۶۲۴۹۶۰۵ – ۶۲۴۹۳۷۸ – ۶۲۴۲۷۰۷
میدان پ ام خیابان شهید دوران، میدان پیام ۷۲۰۱۷۳۶ – ۷۲۰۰۰۷۳ – ۷۲۰۹۵۳۲
میدان معلم میدان معلم، اول ایمان شمالی ۶۳۰۲۰۳۲ – ۶۳۰۲۰۳۵ – ۶۳۰۲۰۳۶ – ۶۳۰۲۰۳۳
نرگس خیابان قصردشت، رحمت آباد ۶۲۷۲۵۸۶ – ۶۲۸۴۶۵۰ – ۶۲۶۱۷۵۷ – ۶۴۶۲۴۲۵
وحدت ابتدای بولوار عدالت، رو به روی شهرداری منطقه ۴ ۸۲۰۳۴۰۰ – ۸۲۰۹۴۸۹ – ۸۲۰۹۴۹۰ – ۸۲۰۳۴۰۱ – ۸۲۰۳۴۰۲
خیابان وصال خیابان وصال شمالی، نرسیده به چهارراه خیرات ۲۳۵۷۴۴۶ – ۲۳۰۳۳۴۶ – ۲۳۳۲۵۰۸

 

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب