مرور برچسب

آرامش بیشتری برای زن و مرد

زندگی زوج هایی که هر دو کار می‌کنند

روزی روزگاری در ایام قدیم، جوانی بود خوش قامت و خوش قد و بالا و قوی هیکل که از صبح تا شب کار می کرد و زحمت می کشید و سکه روی سکه می گذاشت به این امید که روزی همسری بگیرد در کدبانوگری یک؛ که از هر انگشتش هنری می بارد و وجودش خانه سرد…
last.today
لیدوما طب