مرور برچسب

ارتباط با دیگران

این رفتارهایتان روی اعصاب دیگران است

نشان دادن احساسات واقعی یک استراتژی خوب برای گرفتن نظر مثبت مردم است‎ به طور کلی در اولین ملاقات ها شما تنها چند ثانیه زمان دارید تا نظرات مثبت یا منفی دیگران را نسبت به خودتان جلب کنید. همه چیز در نگاه اول اهمیت دارد از نام…
last.today
لیدوما طب