مرور برچسب

ارتباط عاشقانه میان دو نفر

رابطه عاشقانه موفق با رعایت ادبِ عاشقی

مهم ترین چیزی که معشوق از عاشق می خواهد توجه است چنان که پیش تر اشاره کردم، اگر ادب عشق رعایت نشود، عشق ورزی ناکام خواهدماند و شکست خواهدخورد هرچند ضوابط اخلاقی زیر پا گذاشته نشده باشد. در باب ادب عشق هفت نکته را باید در نظر…
last.today
لیدوما طب