مرور برچسب

تاریخچه شهر شیراز

تاریخچه شهر شیراز

شیراز در گذشته در چند دوره به شرح زیر پایتخت ایران بوده است. ۱-دوره دیلمیان شیراز در زمان علی(عمادالدوله)و حسن (رکن الدوله)و عضد الدوله دیلمی( از سال ۳۲۲تا ۳۷۲ق)پایتخت بوده است.عضدالدوله به آبادی شیراز پرداخت و بناهایی نو در آن ساخت.در…
last.today
لیدوما طب