مرور برچسب

دکتر مجدالدین میرفخرایی گلچین گیلانی

بیوگرافی گلچین گیلانی

شعر باران یکی از معروفترین شعرهای گلچین گیلانی است مجدالدین میرفخرایی پزشک و شاعر، متخلص به گلچین، معروف به گلچین گیلانی، جزو نخستین گروه از شعرای سراینده ی شعر نو ایران می باشد. نام اصلی: مجدالدین میرفخرایی زمینهٔ کاری: شعر نو به…
last.today
لیدوما طب