مرور برچسب

پلاسكو

مقصران پلاسکو مشخص شدند/ ایمن سازی ساختمان امکان پذیر بوده

نتیجه بررسی های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیه ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد. رییس جمهوری در جلسه «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن…
last.today
لیدوما طب